PaddingtonKeiki, 21
Loves Bikini's!

32B-21-32/Japanese
Paddington
£200/£250